Rådgivning og kurs

Ta kontakt for å vite mer

Arbeid i høyden

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. 

Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.

Prøv helst å unngå at ansatte må arbeide i høyden. Hvis det ikke er mulig: sørg for at arbeidet blir mest mulig kortvarig.

 

Hvordan forebygge risikoen for fallulykker

Følg disse enkle ulykkesforebyggende rådene før du starter arbeid i høyden:

 • Hvis arbeid i høyden ikke kan unngås: bruk allerede sikrede arbeidsplasser.
 • Sørg for at arbeid i høyden utføres på en sikker måte, med egnet arbeidsutstyr og fra en egnet overflate.
 • Kollektiv fallsikring som for eksempel rekkverk, skal brukes fremfor personlig fallsikringsutstyr.

Gjør en risikovurdering

Kartlegg og risikovurder arbeidet og arbeidsplassen. Hvis kartleggingen og vurderingen viser at dere kan utføre arbeidet uten at noen må arbeide i høyden, så bør dere gjøre det.

Hvis vurderingen viser at det ikke finnes noe alternativ til å arbeide i høyden, må arbeidsgiver sørge for å planlegge og organisere arbeidet slik at sikkerheten ivaretas. Sørg for at planleggingen blir gjort av faglig kompetente personer.

Bruk riktig utstyr

Arbeidsutstyr for arbeid i høyden, som stillaser, personløftere osv., skal være dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger. Arbeidsgiver skal, på bakgrunn av en risikovurdering, iverksette egnede tiltak for å redusere den risikoen arbeidstakerne utsettes for når de bruker dette arbeidsutstyret. På steder med spesielle faremomenter som vanskelige værforhold, trafikk, strømførende ledninger og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk.

Velg den mest hensiktsmessige atkomstveien til midlertidig arbeid i høyden på grunnlag av blant annet følgende forhold:

 • Hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg
 • Atkomstveiens høyde
 • Hvor lenge den er i bruk

Atkomstveien skal kunne brukes til evakuering i en nødssituasjon.

Tips for å gjøre arbeidsplassen i høyden tryggere

 • Utfør så mye som mulig av arbeidet på bakken.
 • Legg atkomsten så nær arbeidsområdet som mulig.
 • Sørg for at arbeidstakerne kan komme seg trygt fra og til arbeidsstedet. Velg trappetårn til atkomst.
 • Forsikre deg om at arbeidsutstyret for arbeid i høyden er egnet, har tilstrekkelig stabilitet og styrke, er vedlikeholdt og er kontrollert regelmessig.
 • Sørg for at arbeidsutstyret blir kontrollert før bruk. Utstyr som ikke er i orden, skal tas ut av bruk.
 • Planlegg lagringsplassen for arbeidet; området for lagringsplass er en del av arbeidsområdet.
 • Benytt løfteutstyr/kran for transport/heising av materialer. Se til at det ikke oppstår overlast eller at noe strekkes for langt ut.
 • Ta særlige hensyn til spinkle eller skjøre underlag eller dekker.
 • Sørg for kollektivt vern mot fallende gjenstander.
 • God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere.
 • En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten.
 • Vurder rutiner og tiltak for nødevakuering og redningsoperasjoner.
 • Husk ansvar for tredjeperson.